Tigray 84

From African Cassettes
Revision as of 11:56, 23 September 2022 by CassAdmin (talk | contribs) (→‎Cassette)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Cover of the album Tigray 84

Full Title

Genre

Country

Ethiopia

Artist/Group

Həzbawi Wäyanä Ḥarənnät Təgray Kəfli Bahli (Tigrinya: ናይ ሀ.ወ.ሓ.ት. ክፍሊ ባህሊ) Tigray People's Liberation Front Culture Group

Band

Additional musicians

Track listing

Side A
No.TitleEthiopic ScriptLength
1."Mäskäräm kələtä"መስከረም ክልተ 
2."Waḥəs həzbi"ዋህስ ህዝቢ 
3."Konfäräns Dä/Anəs/ Həzbawi Wäyanä Ḥarənnät Təgray"ኮንፈረንስ ደ/ኣንስ/ ህወሓት 
4."Gädlawith qäyaḥ kinätna"ገድላዊት ቀያሕ ኪነትና 
5."Konfäräns nəʿəbet"ኮንፈረንስ ንዕቤት 
6."Šəg Dädäbit bärəqawit nägʷädgʷad"ሽግ ደደቢት በርቃዊት ነጐድጓድ 
Side B
No.TitleEthiopic ScriptLength
1."Dagmay lədät"ዳግማይ ልደት 
2."Täqʷaläsä mänʾəsäy Ityop̣p̣əya"ተቛለሰ መንእሰይ ኢትዮጵያ 
3."Abalat Həzbawi Wäyanä Ḥarənnät Təgray"ኣባላት ህወሓት 
4."Gəfʿi ṣälaʾi zəmäräro"ግፍዒ ፀላኢ ዝመረሮ 
5."Təgray do ḥalifom"ትግራይ ዶ ሓሊፎም 

Language

Tigrinya

Production

Arrangement

Recording

Place of recording

Release

Year

Publisher

Tigray People's Liberation Front

Label

Number

Bo 19

Place

Country

Distribution

Number

Place

Country

Comment(s)

Sources

Cassette in private collection.

Cover

Cassette